Nieuw protocol van de Commissie Werkhonden voor onze examens, wedstrijden en andere hondensportevenementen.


Het Covid-19 virus blijft een groot probleem voor onze sport, zeker nu de (besmetting) cijfers een somber beeld laten zien.
In de persconferentie van het kabinet op donderdag 6 augustus zijn dan ook een aantal maatregelen aangekondigd en is vooral de nadruk gelegd op het naleven van de nieuwe en bestaande regels. Ook in het kamer debat van woensdag 12 augustus is met verontrusting gereageerd op de nieuwe cijfers. Als er geen vermindering komt in het aantal besmettingen dan is de kans groot dat in september een tweede golf werkelijkheid wordt.
Nieuwe (strengere) maatregelen zijn dan niet uitgesloten.
De Raad van Beheer en dus ook de CWH, volgen de maatregelen van de overheid.
We kunnen niet genoeg waarschuwen voor het overtreden van de Covid-19 regels omdat de gezondheid van mensen direct in gevaar kan komen. De roep om meer handhaving is groot en dus zullen er meer (forse) boetes worden uitgedeeld als men zich niet houdt aan de regels.
De FCI-gebruikshondencommissie heeft al eerder een voorstel laten uitgaan over de wijze waarop, werkhonden evenementen kunnen worden afgenomen met in acht name van de landelijke Covid-19 regels. Op dit moment zijn vanaf 01 september evenementen weer mogelijk.
Omdat ieder land andere bepalingen kan hebben, is het aan de landelijke kennelclubs zelf overgelaten hoe en welke adviezen men wil overnemen.

Dit protocol is bedoeld voor evenementen en trainingen.
Het uitgangspunt van dit protocol is de bescherming van de gezondheid van mens en dier, ze zijn geldig voor de duur van de wettelijke beperkingen in Nederland.

Algemeen:
1. Stel een Covid-19 verantwoordelijke aan die door aanwezigen maar ook door de lokale overheid kan worden aangesproken. Tijdens evenementen dient deze herkenbaar te zijn door middel van een hesje of iets dergelijks.
2. Er dient voor het betreden van het terrein een actieve uitvraag te zijn over mogelijke klachten bij deelnemers en bezoekers.

Identificatie:
3. Het aanmelden bij de keurmeester wordt gedaan met inachtname van de 1.5 meter norm, er worden geen handen geschud.
4. De ID-controle wordt uitgevoerd door één persoon in opdracht van de keurmeester.
Dit is noodzakelijk omdat als het chipapparaat door verschillende personen wordt gebruikt, deze na elk gebruik moet worden ontsmet. De persoon die de ID-controle uitvoert, draagt handschoenen. De geleider geeft zijn (aangelijnde) hond een comman-do zit, af of sta en neemt 1.5 meter afstand zodat de identificatie kan worden uitgevoerd zonder mondbescherming.

VZH:
5. Het verkeersgedeelte van het VZH-programma mag niet in de stad worden uitgevoerd, maar moet buiten het evenementengebied worden afgewerkt, met de nodige alledaagse situaties die moeten worden gekeurd in overeenstemming met de IGP-voorschriften. Ook hier is de 1.5 meter norm van toepassing

Afd. A: Speuren
6. In het speurgedeelte dragen de spoorlegger en de hondengeleider wegwerphand-schoenen. Nadat de hond het voorwerp heeft verwezen of geapporteerd, toont de geleider het voorwerp aan de keurmeester. Aan het einde van het speuren meldt de deelnemer zich op gepaste afstand bij de keurmeester en laat de gevonden voorwerpen aan de keurmeester zien en overhandigt de voorwerpen aan de spoorlegger.

Afd. B: Gehoorzaamheid
7. Voor het begin van afd. B tijdens een wedstrijd geeft iedere hondengeleider de eigen apporteerblokken (die voldoen aan de IGP eisen), en die zijn gemarkeerd met zijn/haar naam, aan de examenleider die handschoenen draagt.
8. De examenleider brengt deze apporteerblokken naar een door de keurmeester aangeven plaats.

Als een apporteerstandaard wordt gebruikt, moet deze na iedere apporteeroefening worden gedesinfecteerd. Hierbij volstaat een wegwerp doekje met allesreiniger.
Tijdens een examen kan de geleider het eigen apporteerblok zelf op een daarvoor aangewezen plek leggen.
Aan het einde van afd. B neemt de hondengeleider de apporteerblokken weer mee.

Afd. C: Pakwerk
9. Vooral tijdens het pakwerk zijn er problemen met het voldoen aan de bestaande wettelijke covid-19 regels voor het in acht nemen van de afstand.

Standaard wordt ervan uitgegaan dat het IGP-reglement wordt aangehouden.

• Tijdens alle oefeningen wordt de stok niet afgenomen van de pakwerker omdat deze dan volgens het hygiëneconcept zou moeten worden gedesinfecteerd voordat hij aan elke hondengeleider wordt teruggegeven

Advies evenementen & COVID-19 (overgenomen van de veiligheidsregio Gelderland Midden)
In dit advies worden aandachtspunten gegeven over hoe evenementen georganiseerd kunnen worden in het nieuwe normaal. Het advies gaat in op de aanvullende maatregelen die evene-menten organisatoren voor, tijdens en na een evenement kunnen treffen.
Het advies kan gebruikt worden voor evenementen zonder specifieke of bijzondere risico-factoren in relatie tot COVID-19. Evenementen waarbij deze risicofactoren wel aanwezig zijn, vragen om een maatwerk-advies.

Bezoekersaantallen
Voor evenementen geldt dat er geen maximum is van het aantal bezoekers, mits de evenemen-tenorganisator zorgt voor1.5 meter afstand en:
(1) vaste zitplaatsen op het evenemententerrein,
(2) de bezoekers voor het evenement registreert en
(3) een gezondheidscheck uitvoert voordat bezoekers het evenemententerrein betreden.
Mocht dit niet geregeld kunnen worden dan geldt ervoor:

Binnen evenementen: een maximum van 100 bezoekers per ruimte, met vaste zitplaatsen.
Dit is exclusief het aanwezige personeel.

Buiten evenementen: een maximum van 250 bezoekers exclusief het aanwezige personeel.

UITZONDERING: Op buitenterrassen bij eet- en drinkgelegenheden of op buitenterrassen op een evenemententerrein is het verplicht om alle bezoekers te voorzien van vaste zitplaatsen. Bezoekers mogen zelf eten of drinken afhalen bij een uitgiftepunt, foodtruck of bar, mits loopstromen elkaar niet kruisen en bezoekers overal 1.5 meter afstand kunnen houden (dus ook bij het lopen tussen de tafels op het terras).

Locatiekeuze
De organisator houdt bij de locatiekeuze rekening met de 1.5 meter maatregel. Het kan nodig zijn om de inrichting van het evenemententerrein aan te passen of om een andere locatie te kiezen dan gebruikelijk.

Reservering
Het is aan te raden om de organisator te laten werken met reserveringen of kaartverkoop op naam, zodat bezoekers na het evenement te traceren zijn voor bron- en contactonderzoek.

Planvorming
De organisator is verantwoordelijk voor de naleving van de COVID-19-maatregelen en bereid zich hierop voor door de verwachte risico’s en de getroffen maatregelen op te nemen in het veiligheidsplan of een separaat COVID-19-plan.
Daarnaast kan de organisator scenario’s uit werken, zoals:

  • Wat te doen bij te veel bezoekers op het evenemententerrein?
  • Wat te doen met bezoekers die zich niet houden aan de COVID-19-maatregelen?
  • Wat te doen bij plotseling onstuimig of stormachtig weer, waardoor bezoekers gaan schuilen en niet voldoende afstand tot elkaar houden?
  • Wat te doen bij het voortijdig of tijdens het evenementen cancelen van de activiteiten of het gehele evenement? Omdat er regionaal of wel landelijk een besmettingspiek optreedt.


Communicatie
De organisator informeert medewerkers en bezoekers over de basis hygiëne-maatregelen en alle andere maatregelen op het evenement. Dit kan voor of tijdens het evenement, bijvoor-beeld via email, social media, borden of videoschermen. Bezoekers en medewerkers die tijdens een evenement of na afloop klachten ontwikkelen die passen bij COVID-19 moeten zich direct melden bij de GGD en aangeven dat zij op een evenement zijn geweest. Van organisatoren wordt verwacht dat zij dit bericht actief verspreiden. Ook is het belangrijk dat de organisator tijdens het evenement bezoekers actief informeert over de drukte op het terrein en hen motiveert om 1.5 meter afstand te houden.

Extra aandachtspunten voor zover ze van toepassing zijn voor werkhondensporten

  • Het is belangrijk dat elke sporter en trainer/coach, zich realiseert dat hij/zij bij een onverhoopte besmetting ook andere sporters kan besmetten, met alle mogelijke gevolgen van dien.
  • Het is ook belangrijk dat elke sporter en trainer/coach zich realiseert dat hij/zij, in geval van een eventuele besmetting in het team of groep (waarmee hij/zij langer dan 15 minuten op minder dan anderhalve meter sport) een nauw contact van een bevestigde COVID-19-patiënt is. Het gevolg is dan een quarantaine van 14 dagen na die sportac-tiviteit. Dit geldt voor zowel binnen- als buitensporten. Voor binnen sporters geldt bovendien dat zij – ook al heeft men afstand gehouden – een overig (niet nauw) contact zijn bij besmetting van een persoon die in dezelfde ruimte was als de binnensporter.
  • Contactsport: tijdens de trainingen en wedstrijden kan de anderhalve meter onderlinge afstand losgelaten worden. Daarbuiten wordt de onderlinge afstand van 1.5 meter aangehouden. De besmettingskans is ook afhankelijk van de duur van het contact. Daarom is het advies om tijdens de trainingen nog steeds, zoveel als mogelijk, te trainen met minimaal anderhalve meter onderlinge afstand.
  • Bij de werkhonden sport wordt geadviseerd om de anderhalve meter aan te houden, tenzij dat niet anders kan in verband met het aan te houden programma.